NášXtím

Náš tím

Lucia Karkesová
Advokátka

JUDr. Lucia Karkesová, advokátka, narodená v roku 1985. Štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ukončila v roku 2009. V advokácii pôsobí od roku 2010, najskôr ako koncipientka a v apríli 2014 úspešne zložila advokátske skúšky a po zložení advokátskeho sľubu bola v júni 2014 zapísaná do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. V roku 2016 úspešne obhájila rigoróznu prácu a zložila rigoróznu skúšku v študijnom odbore trestné právo.

Lucia sa špecializuje na oblasť obchodného práva, právo obchodných spoločností/ korporátne právo a zmluvné právo. Zúčastnila sa viacerých due diligence a má bohaté skúsenosti v oblasti cezhraničných fúzií, akvizícií, prevodov podnikov, likvidácií a konkurzného práva. Jej skúsenosti v oblasti nehnuteľností zahŕňajú zastupovanie domácich aj zahraničných klientov pri obstarávaní a predaji nehnuteľností po celej Slovenskej republike a poskytovanie právnych služieb vo všetkých aspektoch vlastníctva nehnuteľností. Lucia má tak isto skúsenosti v oblasti práva duševného vlastníctva, najmä pri registrácii ochranných známok, dizajnov a patentov.

Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.

Anna Belkina
Právna expertka

Mgr. Anna Belkina sa narodila v roku 1980 v Moskve (Rusko). Študovala na Právnickej fakulte Univerzity Lomonosova v Moskve, štúdium ukončila v roku 2002. Po ukončení štúdia pracovala v advokátskych kanceláriách a veľkých priemyselných spoločnostiach ako právnička v oblasti obchodného, energetického práva a práva cenných papierov. Po príchode v roku 2009 na Slovensko prešla procesom uznania dokladu o vysokoškolskom vzdelaní na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti je doktorandom na katedre trestného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Odborné zameranie: obchodné právo, agenda pobytov pre cudzincov na Slovensku, právo nehnuteľností, due diligence pri predaji podniku.

Jazykové znalosti: ruština (materinský jazyk), slovenčina, angličtina

MáteXotázku?