Novinky

Novinky

Družstvo | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Družstvo

Popri klasických typoch obchodných spoločností je jednou z možností ako začať podnikať aj založenie družstva. Družstvo sa od obchodných spoločností rozlišuje určitými špecifikami, ktoré sa môžu stať výhodou pri voľbe vhodnej formy podnikania. Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Čiže okrem zisku je tu hlavný dôraz kladený na potreby členov.

Občianske združenie | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Občianske združenie

Občianske združenie, jeho vznik a právne postavenie sa spravuje zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianske združenie je tak isto ako obchodné spoločnosti, právnickou osobou, to znamená, že má právnu subjektivitu, môže konať vo vlastnom mene, je nositeľom práv a povinností a môže byť účastníkom právneho vzťahu. Občianske združenie ale na rozdiel od obchodných spoločností, nemôže byť založené na zárobkovú činnosť alebo na založenie riadneho výkonu určitých povolaní. Môže byť ale spoločníkom v obchodnej spoločnosti. To považujú niektorí podnikatelia za výhodu, keďže tým pádom nie je odkrytá vlastnícka štruktúra spoločnosti, nakoľko zoznam členov združenia nie je verejne dostupný. Občianske združenie slúži na uplatňovanie záujmov jeho členov s určením konkrétneho zamerania.

Novela Obchodného zákonníka účinná od 01.07.2019 | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Novela Obchodného zákonníka účinná od 01.07.2019

Dňa 01.07.2019 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka zákon č. 156/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účelom tejto novely je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES.

Nákladná cestná doprava a udelenie povolenia | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Nákladná cestná doprava a udelenie povolenia

Pokiaľ máte záujem podnikať v oblasti nákladnej cestnej dopravy, je potrebné, aby ste boli informovaní o procese jej registrácie. Čo sa týka nákladnej cestnej dopravy vykonávanej vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla, tá je voľnou živnosťou, to znamená, že nemusíte preukazovať odbornú spôsobilosť a odbor živnostenského podnikania Vám vydá pre túto činnosť živnostenské osvedčenie. Ak však máte záujem podnikať v oblasti nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony a v oblasti medzinárodnej prepravy tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu, je potrebné požiadať príslušný úrad o vydanie povolenia, nakoľko uvedená činnosť nie je živnosťou.

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Zahraničné osoby môžu podľa Obchodného zákonníka podnikať na území Slovenskej republiky za tých istých podmienok, ako slovenské osoby, prostredníctvom zápisu podniku alebo jeho organizačnej zložky do Obchodného registra. Podmienka zápisu v Obchodnom registri ale neplatí pre fyzické osoby, ktoré majú bydlisko v členskom štáte EÚ alebo členskom štáte OECD. Zahraničná osoba môže mať len jeden podnik, ale organizačných zložiek môže mať viacero. Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká až dňom zápisu v Obchodnom registri.

Jednoduchá spoločnosť na akcie | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Jednoduchá spoločnosť na akcie je od januára 2017 novou právnou formou obchodnej spoločnosti. Ide o spoločnosť, ktorá je kombináciou charakteristických znakov s. r. o. a akciovej spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie jednoduchá spoločnosť na akcie alebo skratku j. s. a.

Patrí obchodný podiel v spoločnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov? | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Patrí obchodný podiel v spoločnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká uzavretím manželstva. Môže teda vzniknúť len medzi manželmi. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj BSM) patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe (napríklad osobný notebook) alebo výkonu povolania len jedného z manželov (napríklad pracovné motorové vozidlo) , a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Vzdanie sa funkcie konateľa s.r.o. | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Vzdanie sa funkcie konateľa s.r.o.

Medzi práva konateľa ako štatutárneho orgánu spoločnosti patrí okrem iného aj vzdanie sa svojej funkcie, nakoľko je výkon funkcie dobrovoľný. Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti je jednostranným právnym úkonom, ktoré musí byť vyhotovené buď v písomnej forme s úradne osvedčeným podpisom a adresované spoločnosti, alebo je vzdanie sa funkcie možné uskutočniť aj priamo na valnom zhromaždení spoločnosti, a to ústnym vyhlásením, ktoré bude premietnuté do zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti.

Konkurz obchodnej spoločnosti | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Konkurz obchodnej spoločnosti

Pokiaľ vlastníte obchodnú spoločnosť, v ktorej evidujete záväzky, je potrebné brať zreteľ na ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii a niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, z ktorých podnikateľom vyplývajú povinnosti pri úpadku spoločnosti.

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je protiústavný | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je protiústavný

Po približne 4 rokoch Ústavný súd SR vyslovil nesúlad podstatnej časti zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „zákon“) s Ústavou SR. Dňa 11. februára 2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z. z., podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy SR. Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov stratili § 4 až 6 zákona účinnosť a tým sa upustilo od výrazného obmedzovania dispozičného práva vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov.

Zmluva o tichom spoločenstve | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Zmluva o tichom spoločenstve

Zmluva o tichom spoločenstve je absolútnym obchodom, čo znamená, že sa spravuje vždy Obchodným zákonníkom bez ohľadu na postavenie jej účastníkov. Prostredníctvom zmluvy o tichom spoločenstve sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní, na základe čoho je podnikateľ povinný tichému spoločníkovi vyplácať časť zisku vyplývajúcu z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Obchodný zákonník vyžaduje pre uzavretie zmluvy o tichom spoločenstve písomnú formu.

Európska spoločnosť – Societas Europaea | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Európska spoločnosť – Societas Europaea

Európska spoločnosť je akciovou spoločnosťou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra podľa osobitného zákona. Právna úprava európskej spoločnosti je obsiahnutá v nariadení Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) a na Slovensku sa riadi zákonom č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a ustanoveniami o akciovej spoločnosti podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Prevod akcií | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Prevod akcií

Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti (a.s.) resp. jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.) podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom. Akcia môže znieť na meno alebo na doručiteľa. Akcia na meno sa viaže na konkrétnu osobu, alebo na viac osôb, kedy práva akcionára spojené s akciou môže vykonávať ktorákoľvek z nich alebo osoba nimi splnomocnená. Akcia na meno môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná.

Nájomná zmluva na byt | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Nájomná zmluva na byt

Nájomná zmluva je zmluvným typom, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne v dojednanej dobe užíval alebo z nej bral aj úžitky. Prenechanie veci – buď hnuteľnej, alebo nehnuteľnej do užívania má iba obligačné, nie vecnoprávne účinky, to znamená, že právo prenajatej veci nemožno vydržať, nakoľko nájomca nie je držiteľom veci.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v RPVS k 31. decembru kalendárneho roka | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v RPVS k 31. decembru kalendárneho roka

Register partnerov verejného sektora bol zavedený s účinnosťou od 01.02.2017 zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj RPVS).

Založenie akciovej spoločnosti | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Založenie akciovej spoločnosti

Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Akciovú spoločnosť je možné založiť dvoma spôsobmi. Simultánnym (jednorázovým) alebo sukcesívnym (postupným) založením. Pri sukcesívnom – postupnom založení ide o založenie akciovej spoločnosti výzvou na upisovanie akcií. Výzvou na upisovanie akcií sa myslí zverejnenie výzvy voči okruhu vopred neurčených osôb a vytvorenie základného imania prevyšujúceho vklady zakladateľov. Zabezpečuje sa prostredníctvom výzvy, ktorá sa musí vhodným spôsobom uverejniť, napríklad v dennej tlači a musí obsahovať údaje uvedené v zakladateľskej zmluve. Pri simultánnom založení sa zakladatelia dohodnú, že upíšu celé základné imanie spoločnosti a založia súkromnú akciovú spoločnosť.

Prevod obchodného podielu | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Prevod obchodného podielu

So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník v s.r.o. previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo tretiu osobu, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Obchodný zákonník ale ustanovuje zákaz prevodu obchodného podielu v prípade, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie. Uvedenú skutočnosť súd skúma ex offo – z úradnej moci.

Predaj podniku a zmluva o predaji podniku | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Predaj podniku a zmluva o predaji podniku

Podnikom sa podľa Obchodného zákonníka rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania a patria k nemu veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Uvedené práva a majetkové hodnoty je možné previesť formou zmluvy o predaji podniku. Zmluva o predaji podniku sa spravuje Obchodným zákonníkom. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu.

Zvýšenie základného imania spoločnosti | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Zvýšenie základného imania spoločnosti

Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Vytvára sa povinne v spoločnosti s ručením obmedzeným, v akciovej spoločnosti a v jednoduchej spoločnosti na akcie, jeho výška sa zapisuje do obchodného registra a Obchodný zákonník určuje jeho povinnú minimálnu výšku. Počas fungovania spoločnosti ale mnohokrát nastanú dôvody k jeho zvýšeniu. Ide najmä o prípady, kedy je potrebné vyššie vlastné imanie spoločnosti, napríklad pri žiadosti o úver v banke, uchádzaní sa o eurofondy, v prípade ak spoločnosti hrozí úpadok, alebo aj pri splnení podmienok na vydanie licencie pri nákladnej doprave.

Zlúčenie obchodných spoločností | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Zlúčenie obchodných spoločností

Zlúčenie patrí k jedným zo spôsobov zrušenia spoločnosti bez likvidácie. Prostredníctvom zlúčenia dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Spoločnosť teda z právneho hľadiska zanikne, avšak jej majetok, pohľadávky aj záväzky prechádzajú na inú spoločnosť.

Náležitosti pracovnej zmluvy | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Náležitosti pracovnej zmluvy

V pracovnej zmluve sa vymedzujú najdôležitejšie práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, ktoré vytvárajú základný obsahový rámec pracovného pomeru. Avšak pracovný pomer je tvorený širokým komplexom práv a povinností, preto pracovná zmluva nevyčerpáva celý jeho obsah. V pracovnej zmluve nie je možné ani nutné dohodnúť všetky podmienky výkonu práce, pretože práva a povinnosti účastníkov pracovnej zmluvy vyplývajú nielen z pracovnej zmluvy, ale aj z kogentných ustanovení Zákonníka práce, iných všeobecne záväzných pracovnoprávnych predpisov, z kolektívnej zmluvy, z pracovného poriadku zamestnávateľa ako aj z iných vnútro-organizačných normatívnych aktov zamestnávateľa.

Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod? | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod?

V spojitosti s registrom partnerov verejného sektora a najnovšie aj v obchodnom registri sa stretávame s pojmom konečný užívateľ výhod a jeho identifikáciou. Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod Vám pomôže určiť nasledovný článok.

Zrušenie spoločnosti súdom | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Zrušenie spoločnosti súdom

Ak rozmýšľate nad zrušením Vašej spoločnosti, Obchodný zákonník umožňuje viacero zákonných spôsobov. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie (ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu alebo spoločnosť nemá žiaden majetok). Samotné zrušenie spoločnosti môže byť dobrovoľné, teda na základe rozhodnutia orgánu spoločnosti, alebo o zrušení spoločnosti môže rozhodnúť súd. V tomto článku poukážeme na prípady, kedy môže spoločnosť zrušiť súd na základe svojho rozhodnutia.

Transferové oceňovanie | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Transferové oceňovanie

Pokiaľ vlastníte obchodnú spoločnosť alebo ste živnostníkom, je potrebné pri obchodných transakciách dbať na dodržanie pravidiel transferového oceňovania. Čo je transferové oceňovanie a aké pravidlá je v rámci neho potrebné dodržiavať, Vám priblíži nasledovný článok.

Vecné bremená | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Vecné bremená

V prípade kúpy či predaja nehnuteľnosti, pri dedení, alebo pri stavbe nehnuteľnosti, či už fyzickou osobou alebo v prípade developerov v podnikateľskej sfére, je potrebné dbať na preverenie existencie vecných bremien na určitej nehnuteľnosti, na ich obsah a najmä na to, do akej miery vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnosti.

Rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti

V podnikateľskom prostredí sa mnohokrát stáva, že sa Vám dodatočne naskytne možnosť podnikať aj v inej sfére, ako ste doteraz podnikali a z tohto dôvodu potrebujete rozšíriť predmet podnikania Vašej spoločnosti. V nasledovnom článku poukážeme na to, ako postupovať v takýchto prípadoch a ktoré kroky je nutné absolvovať.

Náležitosti kúpnej zmluvy na byt | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Náležitosti kúpnej zmluvy na byt

Aké náležitosti musí obsahovať kúpna zmluva na byt, teda zmluva o prevode vlastníctva bytu nám určujú súčasne nasledovné zákonné ustanovenia: ustanovenie § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ustanovenie § 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení a príslušné ustanovenia zákona č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon v platnom znení. Nižšie uvádzame stručný návod, ako správne napísať kúpnu zmluvu na byt a zoznam náležitostí, ktoré v nej nesmú chýbať.

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod v obchodnom registri | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod v obchodnom registri

Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov priniesol podstatné zmeny pri zápise spoločnosti do obchodného registra. Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon o obchodnom registri, v ktorom pribudla s účinnosťou od 1. novembra 2018 povinnosť zápisu identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra.

Zodpovednosť konateľa s. r. o. pri výkone jeho funkcie | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Zodpovednosť konateľa s. r. o. pri výkone jeho funkcie

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným. Tak ako mu prináležia mnohé právomoci, rovnako je tiež povinný dodržiavať povinnosti, ktoré mu zo zákona v rámci vedenia spoločnosti vyplývajú. V nasledovnom článku Vám priblížime predovšetkým zodpovednostné vzťahy vznikajúce v súvislosti s plnením povinností konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným.

Novela katastrálneho zákona účinná od 01.10.2018 | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Novela katastrálneho zákona účinná od 01.10.2018

Zákon č. 212/2018 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), s účinnosťou od 01.10.2018 priniesol zmeny predovšetkým v rámci centralizácie a elektronizácie katastra, náležitostí návrhu na začatie katastrálneho konania a verejnosti katastrálneho operátu. V tomto článku sa venujeme najvýznamnejším zmenám, ktoré táto novela priniesla.

Registrácia ochrannej známky | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Registrácia ochrannej známky

Pokiaľ vlastníte spoločnosť, ktorá si začína budovať svoju značku, ktorou je typická, mali by ste zvážiť registráciu ochrannej známky. Čo ochranná známka predstavuje, aké sú jej výhody a postup pri registrácii ochrannej známky Vám priblíži nasledovný článok.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ako obchodná spoločnosť patrí na Slovensku medzi najpoužívanejšie formy podnikania. Pochopiteľne, medzi jej základné výhody patrí ručenie spoločníka za záväzky spoločnosti iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri a zodpovednosť za porušenie svojich záväzkov do výšky majetku spoločnosti.

Novela Obchodného zákonníka účinná od 01. septembra 2018 | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Novela Obchodného zákonníka účinná od 01. septembra 2018

Ustanovenia novely Obchodného zákonníka, ktoré nadobudli účinnosť od 1.9.2018 priniesli zmeny hlavne pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným, pri prevode obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným a pri podávaní návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Likvidácia spoločnosti | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Likvidácia spoločnosti

Máte záujem ukončiť činnosť spoločnosti a neviete ako na to ? Potrebujete zrušiť spoločnosť, ktorá nevykonáva žiadnu činnosť ? V nasledovnom článku sa dozviete, akým spôsobom je možné danú situáciu vyriešiť.

Zápis do registra partnerov verejného sektora | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Zápis do registra partnerov verejného sektora

S účinnosťou od 01.02.2017 bol zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zavedený register partnerov verejného sektora (ďalej aj ako "RPVS").

Účelom uvedeného zákona je odkryť konečných užívateľov výhod a vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov, ktoré obchodujú so štátom. Register je sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Do registra sa zapisuje partner verejného sektora.

Na čo si dať pozor pri zriaďovaní notárskej úschovy peňazí? | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Na čo si dať pozor pri zriaďovaní notárskej úschovy peňazí?

Zriadenie notárskej úschovy na základe ust. § 68 a nasl. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) je v realitnom obchode jeden z najbezpečnejších spôsobov uhradenia kúpnej ceny, kedy kupujúci celú alebo časť kúpnej ceny odovzdá do úschovy notárovi, ktorý ako neutrálna a dôveryhodná osoba zabezpečí, aby sa peniaze po splnení určitých podmienok, najčastejšie po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, odovzdali tomu komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú, teda predávajúcemu.

Vitajte na našej webstránke | Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.

Vitajte na našej webstránke

Dovoľte, aby som Vás v mene nášho tímu srdečne privítala na našej webstránke.

Sekciu "novinky" sme vytvorili najmä pre laickú verejnosť, aby sa klienti jednoduchšie zorientovali v našich zákonoch, podzákonných normách. Budeme sa snažiť preniesť jazyk zákonov do ľudskej reči, priniesť v tejto sekcii čo najviac čerstvých informácií, užitočných tipov a skúsenosťami overených rád.

MáteXotázku?