Služby

Register partnerov verejného sektora - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o. Register partnerov verejného sektora

Naša kancelária, ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov vereného sektora, poskytuje komplexné právne služby oprávnenej osoby súvisiace so zápisom do registra partnerov verejného sektora.

Ako prebieha registrácia do RPVS?

Registráciu nevykonáva partner verejného sektora sám, ale prostredníctvom oprávnenej osoby, za ktorú sa považuje aj naša advokátska kancelária, ktorá na základe zmluvy s partnerom verejného sektora plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Kto sa považuje za partnera verejného sektora – kto je povinný sa registrovať?

Partnerom verejného sektora je každá fyzická a právnická osoba, ktorá je príjemcom peňažných prostriedkov, majetku alebo majetkových práv z verejných zdrojov (štát, obce, VÚC, a nimi financované právnické osoby). Ide najmä o tieto osoby:

 • všetky osoby prijímajúce finančné prostriedky, majetok alebo majetkové plnenia z verejných zdrojov,
 • každá osoba uzatvárajúca zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekárne, ambulancie a pod.),
 • osoby povinne zapisované do registra podľa osobitných predpisov (napr. držitelia banského oprávnenia, zhotovitelia geologických prác, osoby poverené správcom výberu mýta, osoby poverené správcom výberu úhrady diaľničnej známky),
 • všetky osoby, na ktoré boli postúpené alebo inak nadobudli pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, VÚC alebo právnickej osobe zriadenej zákonom.

Zároveň platí, že partnerom verejného sektora nie je osoba, ktorá má nadobudnúť finančné prostriedky, majetok alebo majetkové práva jednorázovo v hodnote neprevyšujúcej 100.000,- EUR, resp. v hodnote neprevyšujúcej 250.000,- EUR pri opakovaných plneniach v rámci jedného kalendárneho roka.

Postup pri registrácii:

 • uzatvorenie zmluvy,
 • identifikácia konečných užívateľov výhod,
 • identifikácia verejných funkcionárov,
 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis do registra.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa uskutočňuje vždy:

 • v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod;
 • pri zápise novej oprávnenej osoby do registra,
 • k 31. decembru kalendárneho roka,
 • v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
 • v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorej hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.

Odmenu za poskytnuté právne služby sa snažíme prispôsobiť možnostiam klienta s prihliadnutím na náročnosť poskytnutých služieb a časový rozsah prác.

Ak máte záujem zistiť koľko by stálo riešenie Vášho problému, neváhajte a napíšte nám.

Dohodnite si konzultáciu / vyžiadajte si cenovú ponuku.

MáteXotázku?